Factuur voorwaarden
Logo JCI Waasland

Factuur voorwaarden

Onze facturen zijn betaalbaar op vervaldatum, via overschrijving op vermeld rekeningnummer. Bij laattijdige betaling is

 

zonder voorafgaande ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van 10 % per jaar van het onbetaalde

factuursaldo, met een minimum van 100 € alsook een verwijlinterest van 8,5 % per jaar.

 

Klachten in verband met de

gefactureerde prestaties

zijn slechts ontvankelijk indien zij

binnen de 8 dagen na factuurdatum

per aangetekend schrijven

worden meegedeeld.

 

In geval van een schadevergoeding te betalen door JCI Waasland, kan dit nooit meer zijn

dan het factuurbedrag.

 

Bij betwisting zijn enkel de rechtbanken van Oost-Vlaanderen bevoegd.

 

Deze factuur zal,

in het kader van de wetten van België

worden afgedwongen,

met uitsluiting van het recht van Renvoi.

Bezoek Andromeda Webdesign Agency